WAXING

 
Brow Wax15
Lip Wax12
Chin Wax12
Cheek Wax12
Facial Waxing30
Back Wax40
Shoulder Waxing30
Chest Waxing30
Underarm30

...

 
Bikini30
Brazilian (partial)40
Brazilian (full)50
Thong10
Legs (full Including Bikini)75
Legs (upper incliding Bikini)48
Legs (lower)30
Arms (full)35
Arms (half)30